Algemene voorwaarden

MY FACILITIES BV gevestigd te 9731 DG Groningen, Grondzijl 6, ingeschreven in het Handelsregister Groningen onder nummer 02081082.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2016. 

Artikel 1. Algemeen

 1. Tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is bepaald, gelden tussen de besloten vennootschap MY Facilities B.V. en haar opdrachtgever uitsluitend de navolgende bepalingen. In deze voorwaarden wordt voor de opdrachtgever ook soms de benaming huurder of koper gebruikt.
 2. Deze algemene voorwaarden zullen eenmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt. Voorts zal in alle offertes en bij overeenkomsten naar deze voorwaarden worden verwezen en worden deze geacht bij de opdrachtgever -na eenmalige verstrekking- bekend te zijn en tussen MY Facilities B.V. en opdrachtgever te zijn overeengekomen. De voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.myfacilities.nl
 3. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.
 4. Al deze bepalingen gelden bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever, indien en voor zover de voorwaarden van opdrachtgever in strijd zijn met de onderhavige bepalingen.
 5. Indien opdrachtgever in diens algemene voorwaarden eenzelfde clausule, als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft opgenomen, dan dienen partijen vóór het sluiten der overeenkomst schriftelijk vast te leggen welke algemene voorwaarden ter zake van toepassing zijn, bij gebreke waarvan uitsluitend de onderhavige bepalingen tussen partijen geacht worden te zijn overeengekomen.
 6. Op aanneming van werk zijn, afgezien van het hierna in de artikelen 2 tot en met 6 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende dienstverlening, huur en verhuur, koop en verkoop alsmede de slotbepalingen, tenzij daarvan in de artikelen 2 tot en met 6 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en Orderbevestigingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat MY Facilities B.V. een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel MY Facilities B.V. door uitvoering van de opdracht blijk heeft gegeven van aanvaarding van de opdracht en/of bestelling. Tussen partijen geldt de door MY Facilities B.V. gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs.
 2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestigingen dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van MY Facilities B.V. of namens MY Facilities B.V. gedaan door haar agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden MY Facilities B.V. slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens MY Facilities B.V. blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever alsmede de contactpersoon, aan wie offerte, informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die MY Facilities B.V. hiervan mocht ondervinden.

Artikel 3. Risico en Aansprakelijkheid

 1. MY Facilities B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke opdrachtgever door of ten gevolge van haar optreden zou mogen ondervinden, tenzij MY Facilities B.V. opzet dan wel grove schuld kan worden verweten. MY Facilities B.V. heeft haar aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade verzekerd. Desgewenst kan opdrachtgever de betreffende polissen en polisvoorwaarden inzien. Indien opdrachtgever schade ondervindt door of ten gevolge van het optreden van MY Facilities B.V. is deze slechts aansprakelijk voor zover die door verzekering is gedekt, inclusief het eigen risico.
 2. Opdrachtgever vrijwaart MY Facilities B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatsten tegen MY Facilities B.V. zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van MY Facilities B.V. of de door deze aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen van enigerlei (levering)verplichting ten behoeve van opdrachtgever.
 3. MY Facilities B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van materialen, welke door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel voor schade, veroorzaakt door derden die door opdrachtgever in het werk zijn gesteld.
 4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (= overmacht; als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige levering van materialen aan MY Facilities B.V. door derden) wordt MY Facilities B.V. ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg)schade of interesten kan doen gelden. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) is MY Facilities B.V. verplicht terstond daarvan mededeling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan MY Facilities B.V. te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 5. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (= overmacht) zullen partijen zich inspannen een oplossing overeen te komen. Desalniettemin zijn zowel MY Facilities B.V. als ook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 4.
 6. Bij niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen en Betaling

 1. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijs voor verleende diensten is irrelevant of de opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of opdrachtgever het door hem beoogde resultaat bereikt.
 2. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Betalingen dienen stipt binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden ten kantoren van MY Facilities B.V. dan wel op haar bankrekening. MY Facilities B.V. kan, zonder opgave van redenen, evenwel ook een andere betalingstermijn vragen of deugdelijke zekerheid stellen alvorens een opdracht te aanvaarden. In een dergelijk geval zal MY Facilities B.V. dit in de offertefase met opdrachtgever communiceren.
 4. Opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege rente verschuldigd op basis van 1% per maand, dan wel op basis van de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander te berekenen vanaf factuurdatum. Tevens komen in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever, onverminderd de aan MY Facilities B.V. verder toekomende rechten, voor diens rekening alle onkosten, waaronder alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Deze kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijke kosten die MY Facilities B.V. heeft gemaakt of heeft moeten maken. Eventuele door de rechter toegewezen kosten komen daarop in mindering.

Artikel 5. Ontbinding en Opschorting

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit enige met MY Facilities B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling van of toepassing van de schuldsaneringsregeling op opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is MY Facilities B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 6. Meerwerk

MY Facilities B.V. is gerechtigd meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen indien de opdracht, ten gevolge van al dan niet voorzienbare omstandigheden, aangevuld dient te worden.

II DIENSTVERLENING

Artikel 1. Algemeen

Op de dienstverlening zijn, afgezien van het hierna in artikel 2 bepaalde, voorts van toepassing de bepalingen betreffende aanneming van werk, huur en verhuur, koop en verkoop alsmede de slotbepalingen, tenzij daarvan in artikel 2 bijzonderlijk is afgeweken.

Artikel 2. Bijzondere bepalingen

 1. Diensten, welke MY Facilities B.V. bijzonderlijk verricht zijn het installeren, bedienen, beheren en onderhouden van audiovisuele installaties en randapparatuur in de ruimste zin.
 2. Een eenmaal gegeven opdracht kan niet eenzijdig worden herroepen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever wenst dat MY Facilities B.V. haar werkzaamheden beëindigt, of dat hij die herroept, voordat de opdracht ten volle is uitgevoerd, is MY Facilities B.V. gerechtigd opdrachtgever het volledige bedrag van de opdracht in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een opdracht annuleert langer dan 8 dagen voor de gecontracteerde datum zijn de annuleringskosten verschuldigd ten bedrage van 25% van de opdracht.
 4. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers van MY Facilities B.V. indien er werkzaamheden worden verricht op locaties die zijn aangewezen door opdrachtgever. In verband hiermede dient opdrachtgever deugdelijke verzekeringen af te sluiten tegen mogelijke schade c.q. ongevallen aan goederen c.q. personen, welke zouden kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren der werkzaamheden.

III HUUR EN VERHUUR

 1. De huurovereenkomst zal worden aangegaan voor de tijd en tegen de prijs zoals op de huurovereenkomst is vermeld. Bij het ondertekenen van de aflever bon (of pakbon/werkbon) verklaart de huurder de verhuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurde zaken zullen op het overeengekomen tijdstip op het vestigingsadres van MY Facilities B.V in Groningen dan wel op een ander afgesproken adres aan huurder ter beschikking worden gesteld. Indien de verhuurde zaken op het vestigingsadres van MY Facilities B.V ter beschikking worden gesteld, is de huurder verplicht de verhuurde zaken uiterlijk vóór 10.00 uur op de dag na de dag dat de overeenkomst eindigt in goede staat en met alle toebehoren op het vestigingsadres van MY Facilities B.V terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in gebreke zal zijn. Indien de verhuurde zaken op een ander afgesproken adres ter beschikking van MY Facilities B.V dienen te worden gesteld, rust op huurder een gelijke verplichting en zijn de gevolgen daarvan bij in gebreke zijn dezelfde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Huurder dient de door MY Facilities B.V in deugdelijke staat ter beschikking gestelde zaken te gebruiken overeenkomstig hun bestemming en deze als een goed huisvader te beheren.
 3. Indien opdrachtgever een huuropdracht annuleert:
  a. 7 dagen – 3 dagen voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 50 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
  b. 3 dagen – 2 dagen voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 75 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
  c. binnen 24 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 100 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
 4. Tenzij anders is overeengekomen is het huurder ten strengste verboden de verhuurde apparatuur ter beschikking te stellen aan derden, dan wel deze te verkopen of onder te verhuren. Indien de apparatuur met uitdrukkelijke toestemming van MY Facilities B.V wordt onderverhuurd, blijft huurder niettemin volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
 5. Huurder is verplicht een ieder die enig recht op of ten aanzien van de verhuurde zaken wil uitoefenen -in het bijzonder de beslag leggende deurwaarder der belastingen- onmiddellijk inzage te verstrekken in het huurcontract om hem er op te wijzen dat de verhuurde zaken eigendom zijn van MY Facilities B.V alsmede MY Facilities B.V van een en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, zulks op straffe van een boete gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde zaken.
 6. MY Facilities B.V is gerechtigd om in geval van niet tijdig terugbezorgen van de apparatuur aan huurder in rekening te brengen een bedrag, tenminste gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag vermeerderd met een toeslag van 25%, zulks voor elke dag of gedeelte van een dag dat de apparatuur te laat wordt afgegeven, een en ander onverminderd verdere rechten van MY Facilities B.V op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.
 7. Huurder is op eerste verzoek van MY Facilities B.V gehouden tot betaling van een door MY Facilities B.V vast te stellen waarborgsom. In geval van schade aan de verhuurde apparatuur is MY Facilities B.V gerechtigd de kosten van herstel (voor zover het betreft het eigen risico van de huurder) alsook eventuele kosten ter zake te laat terugbezorgen, in mindering te brengen op de terug te betalen waarborgsom.
 8. Huurder is gehouden eventuele onvolkomenheden aan de apparatuur terstond schriftelijk te melden bij MY Facilities B.V. Het doen uitvoeren van reparaties aan het gehuurde door huurder is ten strengste verboden, evenals het verbreken van zegels in de apparatuur, dan wel op enigerlei wijze daarin verandering brengen.
 9. MY Facilities B.V is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat.
 10. MY Facilities B.V is nimmer aansprakelijk voor schade aan opnamebanden (tapes), Dvd’s, Flashcards, diskettes en andere informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de beschadiging en MY Facilities B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de apparatuur met appendages of van een fout van personeel van MY Facilities B.V. Ter voorkoming van schade door het verloren gaan van opnames en bestanden, adviseert MY Facilities B.V daarom altijd te zorgen voor een werkkopie en het origineel (de master) niet te gebruiken voor vertoning e.d…

IV Verzekeringen

 1. Wederpartij is, tenzij in geval van koop, verplicht de apparatuur adequaat te doen verzekeren tegen alle mogelijke risico’s, waaronder tegen schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging en tegen schade anderszins.
 2. De kosten van verzekering komen voor rekening van wederpartij.
 3. Alle schade aan de apparatuur, waaronder verlies en diefstal, of door of met de apparatuur veroorzaakt, is voor rekening en risico van wederpartij, tenzij er sprake is van door wederpartij bewezen opzet of grove schuld van MY Facilities B.V., waarvan in ieder geval geen sprake is bij onjuiste, niet of niet tijdige inspectie van de apparatuur door wederpartij. Bij diefstal is wederpartij verplicht de verkoopprijzen van de apparatuur aan MY Facilities B.V. te vergoeden, onverminderd de overige rechten van MY Facilities B.V.

V Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van MY Facilities B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie, dan wel schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.
 2. MY Facilities B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die wederpartij en/of derden door of ten gevolge van het handelen, dan wel nalaten van MY Facilities B.V. ondervindt, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MY Facilities B.V…
 3. MY Facilities B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een fout of tekortkoming die door of namens wederpartij en/of derden is veroorzaakt.
 4. MY Facilities B.V. is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MY Facilities B.V… Wederpartij is bij een storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MY Facilities B.V., te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
 5. MY Facilities B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en/of overmatig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 6. Wederpartij vrijwaart MY Facilities B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan op grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van MY Facilities B.V. of door MY Facilities B.V. aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van wederpartij.
 7. MY Facilities B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van MY Facilities B.V. om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. beperken.
 8. Indien MY Facilities B.V. jegens wederpartij aansprakelijk is uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een gebrek in de levering, is MY Facilities B.V. uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van MY Facilities B.V. en zonder dat wederpartij daarbij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
 9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van MY Facilities B.V., is zij in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, enkel gehouden om: (a) gebreken te herstellen,(b) vervangende apparatuur, zaken of onderdelen te leveren (doch enkel na terug ontvangst van de gebrekkige apparatuur, zaken of onderdelen), (c) ontvangen factuurbedragen, dan wel reeds verzonden facturen te crediteren of (d) een in overleg met wederpartij te bepalen financiële vergoeding te voldoen.
 10. Iedere aansprakelijkheid van MY Facilities B.V., van welke aard dan ook, vervalt: (a) bij onjuiste toepassing, montage of bediening
 11. Indien MY Facilities B.V. gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door MY Facilities B.V. of anderszins, is de aansprakelijkheid van MY Facilities B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag of tot aan de som die aan de zijde van MY Facilities B.V. in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt wordt door haar verzekering, en wel de hoogste van voornoemde sommen. De beperking tot maximaal het factuurbedrag geldt ook indien de dekking door de verzekeraar verloren gaat door toedoen van MY Facilities B.V..
 12. MY Facilities B.V. is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan MY Facilities B.V. is gemeld.
 13. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.
 14. Wederpartij is jegens MY Facilities B.V. aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede aan derden betaalde boetes en/of gegeven kortingen, die MY Facilities B.V., voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan wederpartij toerekenbare tekortkoming.
 15. Wederpartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuistheden in het door wederpartij in het kader van de overeenkomst aan MY Facilities B.V. verstrekte gegevens, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door wederpartij zelf uit te voeren werkzaamheden of die in opdracht van wederpartij door derden zijn uitgevoerd.
 16. Zodra apparatuur, materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst – ter plaatse van de opdracht aanwezig zijn, draagt wederpartij de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals brand, diefstal, waterschade of molest, zulks onverminderd de bevoegdheid van wederpartij om aan te tonen dat één en ander het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van MY Facilities B.V..
 17. Wederpartij vrijwaart MY Facilities B.V. voor alle vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is door het gebruik van de apparatuur, het transport, het vervoer en/of het laden/lossen van de apparatuur, en voor de diensten die MY Facilities B.V. ten behoeve van de apparatuur verricht, tenzij wederpartij aantoont dat de schade uitsluitend is ontstaan door opzet of grove schuld van MY Facilities B.V. en/of door haar ingeschakelde derden.

Einde Overeenkomst

 1. MY Facilities B.V. is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: (a) het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd, wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar schuldeisers een akkoord aanbiedt; (b) beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van wederpartij of indien op, bij wederpartij aanwezige, eigendommen van MY Facilities B.V. beslag, wordt gelegd; © wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; (d) wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert; (e) wederpartij de bedrijfsvoering staakt; (f) wederpartij enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.
 2. Indien enige omstandigheid als vermeld in lid 1 zich voordoet, dan dient wederpartij MY Facilities B.V hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen en staat het MY Facilities B.V vrij om, hetzij de overeenkomst terstond te beëindigen, hetzij alle gelden welke wederpartij op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten aan MY Facilities B.V verschuldigd is terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd rechten van MY Facilities B.V op vergoeding van kosten, schade en/of renten.

Overdraagbaarheid

 1. De rechten en verplichtingen van wederpartij jegens MY Facilities B.V zijn slechts overdraagbaar met voorafgaande toestemming van MY Facilities B.V.
 2. Wederpartij staat ervoor in dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen MY Facilities B.V en eventuele rechtsopvolgers van wederpartij.

Toepasselijk recht en Forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen MY Facilities B.V en wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, nadere overeenkomsten of deze voorwaarden, is de bevoegde rechter te Groningen bevoegd. Slotbepalingen
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Noord Nederland.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 5. De voorwaarden die van toepassing zijn, is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.